Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 134

създаване на РИЦУправляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“. Предложения и коментари се приемат на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за предложения: 21.05.2019 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони.

Допустими кандидати:

• кандидати, които са обединения под формата на сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или дружества по смисъла на Търговския закон, регистрирани след 31.12.2018 г.
• Кандидатите трябва да включват минимум 3 юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.
• кандидати-обединения, които включват минимум едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2 (акредитирани български висши училища, Българска академия на науките и нейни академични институти и специализирани академични звена; Селскостопанска академия и научните институти към нея; експериментални лаборатории и изследователски институти).
• В обединенията могат да се включват неправителствени организации, общински и областни администрации.

Допустими целеви групи:

• предприемачи
• изследователи
• иноватори
• учени
• граждани
• администрация

Допустими дейности:

Елемент А
1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Елемент Б
1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
2. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
3. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
4. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
5. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
6. Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
7. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
8. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
9. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
10. Визуализация и одит на проекта.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими разходи:

Елемент А
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Елемент Б
1. Разходи за извършване на ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ.
2. Разходи за защита на индустриалната собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище, и ползване на необходимата за това експертна помощ:
- разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация и/или търговска марка;
- разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн и/или на търговска марка на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.
Разходите по т. 2 не трябва да надвишават 50 000 лв.
3. Разходи за създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.
4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран персонал) и/или административен персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ. Размерът на брутната работна заплата на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности и на ръководителя на РИЦ за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2500 лв. Размерът на брутната работна заплата на административен персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 1500 лв.
5. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.
6. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
7. Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).
8. Разходи за извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.
9. Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.
10. Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари - до 10 000 лв.
11. Разходи за популяризиране на продуктите/ услугите на РИЦ – до 10 000 лв.
12. Разходи за визуализация на проекта - до 2 000 лв.
13. Разходи за одит на проекта - до 10 000 лв.

Бюджет:

• 115 646 638 лева (59 129 187 евро)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 1 500 000 лева
• максимум - 7 000 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50% за проекти под режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014
• 90% за проекти под режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз

Продължителност на проекта:

• 36 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Критерии за оценка:

I. Основни характеристики на РИЦ и членовете му - 41 т.
II. Визия и стратегия за развитието на РИЦ (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план) - 20 т.
III. Приоритизиране на проекти - 13 т.
IV. Реалистичност на разходите, на плана за действие и устойчивост на проекта - 11 т.
Максимален брой точки: 85

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин