Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 351

opik logo shareКомитетът за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 на свое заседание от 19.04.2019 г. промени Индикативната годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г.

 1. Развитие на иновационни клъстери

Допустими кандидати:
Съществуващи иновационни клъстери, които са обединения – сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими дейности:
Дейности за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;
Дейности за развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

Допустими разходи:
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за персонал
Административни разходи
Разходи за услуги

Бюджет:
29 924 199 лв./ 15.3 млн.евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
минимум - 200 000 лв.
максимум - 1 500 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:
65-80%

Очакван прием:
м. Април 2019 г.

2. Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприя

Допустими кандидати:
ИАНМСП

Допустими дейности:
Дейности за развитие на експортния потенциал на българските предприятия чрез участие в специализирани международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина
Дейности за организиране на търговски мисии, бизнес форуми и други нетуъркинг събития в подкрепа интернационализацията на българските предприятия
Разработване на софтуер и създаване на интернет платформа за онлайн регистрация и мачмейкинг
Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки
Дейности за организация и управление

Допустими разходи:
Разходи за организиране и провеждане на специализирани международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина
Разходи за организиране на търговски мисии, бизнес форуми и други нетуъркинг събития
Разходи за разработване на софтуер и създаване на интернет платформа за онлайн регистрация и мачмейкинг
Разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проекта
Непреки разходи

Бюджет:
6 250 000 лв. / 3 195 574.25 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
6 250 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:
100%

Очакван прием:
м. Април 2019 г.

3. Развитие на регионални иновационни центрове

Допустими кандидати:
Сдружения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти

Допустими дейности:
Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за НИРД.
Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.
Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.
Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация.
Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.
Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип.
Изграждане на административно тяло.
Стимулиране интернационализацията и маркетинга.
Визуализация и одит на проекта.

Допустими разходи:
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за инструменти, материали и консумативи
Разходи за услуги
Разходи за ограничени СМР
Разходи за организиране и участие в събития за представяне на обединението и на неговите продукти/услуги
Разходи за възнаграждения и командировки и др.

Бюджет:
115 646 637.81 лв./ 59 129 187 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
минимум - 1 500 000 лв.
максимум - 7 000 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:
50-90%

Очакван прием:
м. Юни 2019 г.

4. Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“

Допустими кандидати:
София Тех Парк АД

Допустими дейности:
Дейности за интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за развитието, институционално доизграждане и функциониране на вече изградения научно-технологичен парк

Допустими разходи:
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги
Разходи за организация и управление

Бюджет:
39 622 868 лв. / 20 258 850,72 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
максимум - 39 622 868 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:
до 100%

Очакван прием:
м. Юни 2019 г.

5. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Допустими кандидати:
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство

Допустими дейности:
Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията
Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Допустими разходи:
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги

Бюджет:
117 349 800 лв./60 млн.евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
минимум - 100 000 лв.
максимум - 500 000 лв., 750 000 лв., 1 000 000 лв., в зависимост от категорията предприятие

Процент на безвъзмездно финансиране:
25% - 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

Очакван прием:
м.Септември 2019 г.

6. Дигитализация на МСП

Допустими кандидати:
Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Допустими дейности:
Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса

Допустими разходи:
Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
Разходи за услуги

Бюджет:
58 674 900 лв./30 млн. евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
минимум - 50 000 лв.
максимум - 391 166 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:
70%

Очакван прием:
м. Ноември 2019 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org