Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 232

construction plan calculator hard hat project istoУправляващият орган по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 открива 5-тата покана за набиране на проектни предложения. Поканата е по Приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и допринася за изпълнението на Специфична цел 02 „Подобряване на капацитета на МСП да разгърнат дейността си отвъд местните пазари“.

Краен срок за кандидатстване: 10.05.2019 г., до 15,00 часа

Основна цел на процедурата:

• да повиши конкурентоспособността на МСП в граничната зона между Гърция и България и да стимулира растежа на нови и съществуващи предприятия в трансграничния регион чрез разгръщане на икономическата им дейност на нови пазари и с нови продукти.

Допустими кандидати:

• МСП, регистрирани в допустимия по програмата регион (за България - в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково; за Гърция - Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес) в т.ч. клонове, които следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица.
• МСП, развиващи дейност в селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, управление на отпадъци за рециклиране или енергопроизводство, възобновяема енергия, енергоспестяване и енергийна ефективност, устойчив туризъм, здравеопазване, материали – технологии, строителни материали и текстилна промишленост

Допустими партньори:

Всеки кандидат трябва да има един партньор от друга държава, отговарящ на изискванията за допустимост на кандидатите.

Допустими дейности:

• Увеличаване на производствения капацитет;
• Намаляване на производствените разходи;
• Подобряване на качеството на продукта/ услугата;
• въвеждане на нови продукти/ услуги;
• Въвеждане на технически и организационни иновации; и
• Въвеждане на ефективни системи за маркетинг и разпространение.

Целеви групи:

• МСП от трансграничния регион на Гърция и България

Бюджет на процедурата:

• 10 000 000 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 195 000 евро (300 000 евро общ бюджет)
• максимум 390 000 евро (600 000 евро общ бюджет)

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 65%

Допустими разходи:

• Изграждане на нови сгради, включително всички инсталации (например електрически/ механични/ електронни инсталации).
• Разработване или преустройство на пространство за шоуруми.
• Осигуряване на достъп, паркиране и благоустройство.
• Строителни работи или инсталации, улесняващи достъпа на лица с увреждания.
• Строителство/ реконструкция на съществуващи сгради.
• Инсталиране или изграждане на специални конструкции и системи за защита на околната среда и/или за опазване на енергия/ вода/ други ресурси и/или за преработка на отпадъци.
• Разходи, свързани със сделки с недвижими имоти.
• Изграждане/ реконструкция на складови/ логистични пространства.
• Специализирана конструкция, необходима за производствени или други стопански цели, като например специални тръбопроводи и разпределителни тръбопроводи (например за природен газ, кислород, азот и др.), специални охлаждащи или компресионни съоръжения, сушилни и др.
• Разходи за нови машини и оборудване, включително разходите за транспорт и инсталиране на машини/ оборудване на място.
• Машини/ оборудване за опазване на околната среда и/или за опазване на енергия/ вода/ други ресурси и/или за преработка на отпадъци.
• Автоматизация и специализирано ИТ оборудване и системи (например роботика).
• Специализирани машини/ оборудване за НИРД.
• Транспортни средства и оборудване (напр. Транспортни колички, палетни крикове, вилични подемници, валяци, които не повреждат пода, предпазни средства за транспортния персонал, пожарогасители, оборудване, необходимо за транспортиране на опасни материали и др.).
• Системи за сигурност и/или всяка защитна система срещу опасности (напр. Потушаване на пожар, електрическа дъга, мълниезащита и др.).
• Оборудване и механични системи, улесняващи достъпа на лица с увреждания.
• Разходи за съществуващия персонал за срока на помощта.
• Разходи за нови служители за срока на помощта.
• Разходи за сезонен или спешен персонал за срока на помощта.
• Социалноосигурителни вноски за всички горепосочени категории персонал (вноска от работодателя) за срока на помощта.
• Разходи за изследователски и технически персонал, свързани с инвестицията.
• Разходи за високо специализиран персонал, свързан с инвестицията.
• Разходи за закупуване на софтуер (и/ или потребителски лицензи), включително инсталиране и персонализиране и обучение на персонала.
• Разходи за ИТ поддръжка. (напр. надстройка на софтуер и т.н.)
• Разходи за разработка на софтуер по поръчка.
• Разходи за подновяване на потребителски лицензи за софтуер.
• Абонаментни такси за ИТ услуги като «Софтуер като услуга», «Cloud Computing» и др.
• Закупуване и инсталиране на ИТ системи, улесняващи достъпа на лица с увреждания.
• Разходи за участие (като изложител) в секторни панаири/ изложения/ бизнес форуми в страната на регистрация на дружеството (т.е. Гърция за гръцки предприятия, България за български предприятия).
• Разходи за участие (като изложител) в секторни панаири/ изложения/ бизнес форуми извън страната на регистрация на фирмата.
• Разходи за пътуване и настаняване на персонала, който участва в панаира/ изложението/ бизнес форума.
• Разходи за разработване и отпечатване на информационни/ рекламни материали.
• Разходи за реклама и продуктово позициониране.
• Лого на компанията, дизайн на идентичността на марката (за регистрирана марка).
• Разходи за реклама/ промоция на социални медии.
• Разработване/ редизайн на уебстраницата на фирмата
• Разходи за бизнес срещи и свързаните с тях разходи за гостоприемство.
• Проектиране, производство и монтаж на възпоменателна плоча.
• Други разходи за промоция, маркетинг и работа в мрежа, които не са включени по-горе.
• Проектиране и сертифициране на системи за управление на качеството (например ISO 9000) и системи за управление на околната среда (например ISO 14000).
• Разходи за развитие и комерсиализация на нови продукти.
• Разходи за услуги, свързани с изпълнението и мониторинга на инвестиционния план.
• Застрахователни разходи (например застраховка за отговорност, имуществена застраховка, застраховка за обезщетение на работниците, застраховка на превозни средства и др.)
• Сертифицирани счетоводители и одиторски такси.
• Разходи за патенти, роялти и изключителни права за предоставяне на услуги.
• Разходи за услуги по трансфер на технологии.

Продължителност на проекта:

• 3 години

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение или да участва като партньор само в един проект.
Всички документи, които не са качени в системата, трябва да бъдат подадени до 15.04.2019 г. на ръка или по куриер до Управляващия орган на Програмата за сътрудничество Interreg VA Гърция-България 2014-2020

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин