Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 243

Global InnovationОбявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот”, на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Очакваният резултат от проектите, финансирани чрез настоящата покана, е повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на програмната област.

Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 г., 13:00 ч. българско време

Основна цел на процедурата:

• да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България.
• да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Допустими кандидати:

• МСП и големи предприятия, които имат не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица
• има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения

Допустими партньори:

• Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Допустими проекти:

• Проектите трябва да са свързани с разработването на иновативни технологии/процеси/решения и/или пускане на пазара на продукти или услуги, свързани с подобряване качеството на живот, които са нови за пазара.
• Проектите трябва да допринасят за положителна промяна в състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната оперативна печалба.

Допустими дейности:

1. Разработване на иновативни технологии и услуги, които помагат на възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни;
2. Разработване на иновативни продукти, услуги и решения, които биха помогнали за справянето със социалните и здравните предизвикателства на застаряващото общество;
3. Разработване на технологични решения, използвани предимно от помощен персонал, който доставя или осъществява услуги за подобряване качеството на живот.
4. Дигитализиране на бизнеса, свързан с подобряване качеството на живот;
5. Обучение и повишаване на осведомеността като вторична дейност, свързана с някоя от горепосочените дейности.

Бюджет на процедурата:

• 5 млн. евро, от които по:
- Схемата за индивидуални проекти - 4 млн. евро
- Схемата за малки проекти за МСП - 1 млн. евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

- Схема за индивидуални проекти
• Минимум - 200,000 евро
• Максимум - 1,000,000 евро

- Малка грантова схема за МСП
• Минимум - 50,000 евро
• Максимум - 200,000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• Регионална помощ
- 25% за София и Югозападния регион в България;
- 50% за останалите 5 региона.

• Помощ за МСП
- 20% за малки предприятия и 10% за средни предприятия за инвестиционни помощи
- 50% за консултантски услуги
- 50% за участие в панаири

• Научно-изследователска и развойна дейност и иновации
- 50% за индустриални научни изследвания
- 25% за експериментални разработки

Интендитетът на помощта може да бъде увеличен до 80%, както следва:
- с 10% за средни предприятия
- с 20% за малки предприятия
- с 15% при условие, че са спазени следните условия:
- между предприятия, поне едно от които е МСП, или се осъществява в най-малко две държави-членки, или в една държава-;членка и с Договаряща страна, която е член на Споразумението за ЕИП, при което нито едно предприятие не поема повече от 70% от допустимите разходи, или
- между предприятие и една или повече научни организации, разпространяващи знание, при което последните поемат най-малко 10% от допустимите разходи и имат право да публикуват резултатите от своите изследвания;
- резултатите от проекта ще бъдат широко разпространени чрез конференции, публикации, общодостъпни информационни хранилища или чрез безплатен софтуер или софтуер с отворен код.

• Помощи за МСП за иновации
- 50%

• Помощи за обучение
- 50% + 10% ако обучението се предоставя на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
- 50% + 10% ако помощта се предоставя на средни предприятия
- 50% + 20% ако помощта се предоставя на малки предприятия

Допустими разходи:

• Преки разходи
- разходи за персонал
- пътни и дневни разходи на персонал и доброволци
- разходи, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, при условие че то е амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти
- разходи за консумативи и материали
- разходи, свързани с други договори
- разходи, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект

• Непреки разходи
- въз основа на реалните непреки разходи, направени от онези водещи фирми и партньори по проекти, които използват аналитична счетоводна система за определяне на своите непреки разходи;
- водещата фирма и партньорите по проекта могат да изберат фиксирана ставка до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подизпълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не се използват в помещенията на водещата фирма или партньора по проекта, при условие че изчисляването на ставката се прави въз основа на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление или на метод, прилаган по схеми за безвъзмездни средства (грантове), финансирани изцяло от държавата-бенефициент при подобни видове проекти и водещи фирми;
- водещата фирма и партньорите по проекта могат да изберат фиксирана ставка до 15% от преките допустими разходи за персонала;
- в случай на проекти, включващи изследователски компонент, непреките допустими разходи могат да бъдат определени чрез прилагане на фиксирана ставка от 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подизпълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не са използвани в помещенията на водещата фирма или партньора по проекта.

Продължителност на проекта:

• от датата на подписване на договора за БФП до 30.04.2022 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн заявление, подадено чрез електронния портал на Иновация Норвегия

Допълнителна информация:

• Ще се приемат само електронни заявления, подадени чрез електронния портал на Иновация Норвегия на английски език. Официалните удостоверения и заверените годишни счетоводни отчети могат да бъдат подадени и на български език. За всички останали документи се изисква неофициален превод на английски език.
• Оборудването остава собственост за бенефициента за 5 години след приключването на проекта.
• Оборудването е необходимо да бъде застраховано срещу пожар, кражба или други обичайни застраховаеми рискове, за период от 5 години след приключването на проекта.

Китерии за оценка:

• Приложимост
• Техническа жизнеспособност и осъществимост
• Ниво на иновации
• Отключващ ефект
• Вътрешни фактори
• Финансов капацитет
• Рискове, свързани с проекта
• Оперативен риск
• Оценка на разходите и финансиране
• Статут на правата върху интелектуалната собственост
• Пазар и конкурентна ситуация
• Рентабилност на проекта
• Добри бизнес практики
• Устойчивост
• Общи цели
• Качество на партньорството
• Хоризонтални въпроси
• Социално-икономическо въздействие

Всички критерии се оценяват с мин. 1 т. и макс. 6 т., т.е. максималният брой точки може да бъде 108.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин