Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 412

Технолог. модерн.2018Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”

Краен срок за кандидатстване: 21.05.2019 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими кандидати:

• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
• Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия;
• Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
• Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- за микро предприятия ≥ 210 000 лева
- за малки предприятия ≥ 750 000 лева
- за средни предприятия ≥ 3 000 000 лева
• Да развиват своята основна икономическа дейност в един от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:

• подобряване на производствените процеси;
• намаляване на производствените разходи;
• подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Бюджет на процедурата:

• общо 146 687 250 лева
• за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства - 73 343 625 лева
• за интензивни на знание услуги - 14 668 725 лева
• за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства - 58 674 900 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 100 000 лева
• максимум за микро предприятия - 500 000 лева
• максимум за малки предприятия - 750 000 лева
• максимум за средни предприятия - 1 000 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за микро и малки предприятия извън ЮЗР - 70%
• за средни предприятия извън ЮЗР - 60%
• за микро и малки предприятия в ЮЗР - 45%
• за средни предприятия в ЮЗР - 35%
• за микро, малки и средни предприятия при режим de minimis - 70%

Допустими разходи:

• Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
• Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи - до 200 000 лв.

Продължителност на проекта:

• 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Приоритет ще бъде даден на:
- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград);
- проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК.

Индикатори:

1) Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
2) Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;
3) Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).
4) Нарастване на нетните приходи от продажби/заявена обща стойност на проекта;
5) Нарастване на производителността;
6) Изменение на средните генерирани приходи от износ.
7) Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в м3/год.;
8) Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в т./год.
9) Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в м3/год.;
10) Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в т./год.

Критерии за оценка:

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общо допустими разходи по проекта - 7 т.
2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) - 6 т.
3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.) - 5 т.
4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.) - 6 т.
5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.) - 6 т.
6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.) - 5 т.
7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) - 5 т.
8. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.) - 6 т.
9. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2) - 5 т.
10. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявена обща стойност на проекта - 8 т.
11. Нарастване на производителността на предприятието (N+1, N+2) - 8 т.
12. Изменение на средните генерирани приходи от износ (N+1, N+2) - 8 т.
13. Регионална приоритизация на проекти - 6 т.
14. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК - 5 т.
15. Съответствие с ИСИС - 2 т.
16. Реалистичност на разходите по проекта - 5 т.
Минимум: 55,8 т.
Максимум: 93 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин