Menu

6.4 УслугиОтворена е за кандидатстване процедура BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски сектори“ по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г., до 17.30 часа

Основни цели на процедурата:

• Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
• Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
• Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
• Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Междусекторни цели:

• Околна среда
• Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях
• Иновации

Допустими кандидати:

• Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия
• регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
• Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район
В случай, че кандидатът е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:
а) да е регистриран като земеделски стопанин;
б) минималният СПО на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ
г) да е микро, малко или средно предприятие.

Допустими дейности:

• Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности, съгласно Приложение № 18;
• Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 18

Бюджет на процедурата:

• 35 000 000 евро

Размер на допустимите разходи по проекта:

• минимум 19 558 лв. (10 000 евро).
• максимум 1 173 480 лв. (600 000 евро)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 19 558 лв. (10 000 евро)
• максимум 391 160 лв. (200 000 евро)

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

• Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
• Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
• Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
• Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
• Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки - до 10%;
• Общи разходи - хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост - до 12%

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца, а за проекти със СМР - до 36 месеца, но не по-късно от 15 септември 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години.
• За кандидати, осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля 195 580 лв. (100 000 евро) за период от три бюджетни години.

Китерии за оценка:

• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват - 10 т.
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване - 25 т.
• Проекти на тютюнопроизводители - 3 т.
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия - 10 т.
• Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони - 3 т.
• Проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост - 40 т.
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“ - 6 т.
• Проекти, включващи иновации - 10 т.
• Проекти за развитие на услуги и други неземеделски дейности - 30 т.
Максимален брой точки - 137
Минимален брой точки - 40

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин