Menu

6.4 ЗанаятиОтворена е за кандидатстване процедура BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г., до 17.30 часа

Основни цели на процедурата:

• Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.
• Намаляване на сезонните колебания в заетостта.
• Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Междусекторни цели:

• Околна среда
• Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях
• Иновации

Допустими кандидати:

• физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. • Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.
• Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район
В случай, че кандидатът е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:
а) да е регистриран като земеделски стопанин;
б) минималният СПО на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ
г) да е микро, малко или средно предприятие. 

Допустими дейности:

• Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

Бюджет на процедурата:

• 3 000 000 евро

Размер на допустимите разходи по проекта:

• минимум 19 558 лв. (10 000 евро).
• максимум 1 173 480 лв. (600 000 евро)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 19 558 лв. (10 000 евро)
• максимум 391 160 лв. (200 000 евро)

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 50%

Допустими разходи:

• Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
• Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
• Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
• Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район ;
• Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки - до 10%;
• Общи разходи - хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост - до 12%

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца, а за проекти със СМР - до 36 месеца, но не по-късно от 15 септември 2023 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

• Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години.
• За кандидати, осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля 195 580 лв. (100 000 евро) за период от три бюджетни години.

Китерии за оценка:

• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват - 10 т.
• Развитие на занаятчийска дейност - 30 т.
• Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони - 3 т.
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“ - 6 т.
Максимален брой точки - 49
Минимален брой точки - 10

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин