Menu

АХУ 2018 кооперацииАгенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Краен срок за кандидатстване: 01.10.2018 г., до 17.30 часа

Основна цел на процедурата:

• подобряване на съществуващата или създаване на нова производствена материално-техническа база, в т.ч. и чрез изграждане на нови производствени линии, чрез подобряване на производствената инфраструктура, на вътрешнозаводския транспорт и комуникациите, с което да се осигури повишаване на производителността на труда и/или намаляване на себестойността и/или повишаване на качеството на произвежданата продукция и предлаганите услуги

Допустими кандидати:

• специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания

С предимство се ползват специализираните предприятия, имащи доказан управленски капацитет, позволяващ целенасочено и целесъобразно усвояване на получаваното финансиране.

Допустими дейности:

• Финансирането на конкурсни предложения със стопанска насоченост се отпуска на кандидатстващите специализирани предприятия за осъществяване на инвестиционни проекти, които водят до:
1. оборудване и разкриване на нови работни места;
2. преоборудване на действащи работни места;
3. подобряване на конкурентните възможности,
4. финансово стабилизиране,
5. завоюване на нови пазарни позиции,
6. технологичното обновяване и организационното усъвършенстване на стопанската дейност.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - 80 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 90% - грант
• 10% - собствено финансиране

Начин на кандидатстване:

• Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.
• Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса.

Допълнителна информация:

Кандидатът трябва да осигури заетост на работните места най-малко за период от три години при нормална продължителност на работното време.
Конкурсното предложение със стопанска насоченост се състои от две съставни части: инвестиционен бизнес проект и конкурсен формуляр.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин