Menu

Мярка 1.6 МомчилградМИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ обявява прием на проекти по Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Общини Момчилград и Крумовград”.

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.12.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     15.05.2019 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се предоставят обучения на заетите лица, на възраст над 54 г. и
наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование, което ще подобри и
повиши способността им да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в
резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на
населението. Обученията ще спомогнат да се повиши адекватността на уменията им съобразено с
актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат
условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Допустими кандидати:

• Работодатели;
• Обучителни организации съгласно Закона за професионалното образование и обучение;
• Неправителствени организации.

Допустими дейности:

• Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация на заети лица;
• Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската
квалификационна рамка;
• Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
• Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети;
• Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката.
• Дейности за информация и комуникация.
• Управление на проекта.

Целеви групи:

• Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г.
• Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование


Бюджет на процедурата:

• 200 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 20 000 лева
• максимум 100 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

Разходи за трудови възнаграждения;
Разходи за обучения по професионална квалификация;
Разходи за обучения по ключови компетентности;
Разходи за материали и консумативи;
Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка;
Разходи за организация и управление - 10% от допустимите преки разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• Продължителността на дейностите и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2021 г.

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез е-подпис

Допълнителна информация:

• Процедурата е под режим de minimis.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин