Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 638

Entrepreneurship vs EmploymentУправляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г., до 16,30 ч. и 10.12.2018 г., до 16,30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

• Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• Кандидатите трябва да са регистрирани след 31.12.2016 г.
• Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие
• Кандидатите трябва да са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
• Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
• Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост от капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.
• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими дейности:

• Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
• Дейност за визуализация на проекта.

Проекти с приоритет:

• жени предприемачи;
• лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
• проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
• проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС

Бюджет на процедурата:

• 67 227 768.06 лева (34 млн. евро)
- 30 252 495.63 лева за сектори с изключение на ИКТ
- 6 722 776.80 лева за ИКТ сектори
- 30 252 495.63 лева за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 200 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 80%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
• Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
• Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
• Разходи за външни услуги (общо до 25 000 лева) за:
- изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
- разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
- изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи;
- създаване на интернет страница на кандидата;
- защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
• Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
• Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Продължителност на проекта:

• до 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Очаквани резултати:
— постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия;
— създаване и стабилност на работни места;
— постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи.

Критерии за оценка:
I. Ефективност на предприемаческата идея - 43 т.
1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея - 16 т.
2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея - 5 т.
3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея - 3 т.
4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби - 7 т.
5. Прогнозна стойност на EBITDA - 6 т.
6. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея - 6 т.

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата - 26 т.
1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача - 5 т.
2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея - 8 т.
3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата - 5 т.
4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея - 8 т.

III. Приоритизация на проекти -13 т.
1. Приоритизация на проекти на жени предприемачи - 3 т.
2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г. - 3 т.
3. Регионална приоритизация за проекти - 5 т.
4. Съответствие с ИСИС - 2 т.

IV. Реалистичност на разходите по проекта - 3 т.

Максимален брой точки: 85
Минимален брой точки: 51

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин