Menu

ProductionКомитетът за наблюдение на ОПИК одобри на свое заседание на 17.05.2018 г. критериите за подбор на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Очакван срок на обявяване: м.август 2018 г.

Основна цел на процедурата:

• Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.

Допустими кандидати:

• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
• Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
• Да са реализирали определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятиетокандидат.
• Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:

• Дейности за подобряване на производствения капацитет.
• Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
• Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.
• Дейности за визуализация на проекта.

Бюджет на процедурата:

• 150 598 910 лева (77 млн. евро)
• 40% - за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;
• 50% - за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
• 10% - за интензивни на знание услуги.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 100 000 лева
• максимум - 1 000 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 35% - 70% от общите допустими разходи по проекта, в зависимост от категорията предприятие

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет“
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
• Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Елемент Б „Услуги за подобряване на управленския капацитет“
• Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
• Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.
• Разходи за визуализация на проекта.

Продължителност на проекта:

• 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим:
• Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
• Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Очаквани резултати:
- оптимизиране на производствените процеси;
- увеличаване на производствения капацитет;
- намаляване на производствените разходи и себестойността на продукцията;
- повишаване качеството на продуктите;
- повишаване ефективността на управлението и организацията на дейността.

Китерии за оценка:

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта
1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта
2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)
3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)
4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)
5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)
6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)
II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти
1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)
III. Ефект от изпълнението на проекта
1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3)
2. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта
3. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)
4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)
IV. Приоритизиране на проекти
1. Регионална приоритизация на проекти
2. Устойчиво развитие
3. Съответствие с ИСИС
V. Реалистичност на разходите по проекта

Процедурата ще бъде с два крайни срока за кандидатстване. Минималният срок за подаване на проектни предложения за първия краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин