Menu

MachinesСлед заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., проведено на 17.05.2018 г. са приети промени в условията за участие по процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Срок за обявяване: м. май 2018 г.

Основна цел на процедурата:

• Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

• Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• Кандидатите трябва да са регистрирани след 31.12.2016 г.
• Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
• Кандидатите трябва да са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
• Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.
• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“.

Допустими дейности:

• Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
• Дейност за визуализация на проекта.

Проекти с приоритет:

• жени предприемачи
• лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени)
• проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград
• проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране

Бюджет на процедурата:

• 67 227 768.06 лева (34 млн. евро)
- 30 252 495.63 лева за сектори с изключение на ИКТ
- 6 722 776.80 лева за ИКТ сектори
- 30 252 495.63 лева за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 200 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 80%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
• Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
• Разходи за наем на работни помещения.
• Разходи за външни услуги за:
- изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
- разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
- изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи;
- създаване на интернет страница на кандидата;
- защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
• Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата.
• Разходи за визуализация

Продължителност на проекта:

• 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Очаквани резултати:
- постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия;
- създаване и стабилност на работни места;
- постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи.

Критерии за оценка:
I. Ефективност на предприемаческата идея
1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея
2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея
3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея
4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби
5. Прогнозна стойност на EBITDA
6. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата
1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача
2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея
3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата
4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

III. Приоритизация на проекти
1. Приоритизация на проекти на жени предприемачи
2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.
3. Регионална приоритизация за проекти
4. Съответствие с ИСИС

IV. Реалистичност на разходите по проекта
1. Реалистичност на разходите по проекта

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org