Menu

entrepreneurshipУправляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета. Предложенията се изпращат на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за предложения и коментари:

29.12.2017 г., до 17.30 часа

Основна цел на процедурата:

• Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• кандидати, които са регистрирани регистрирани след 31.12.2016 г.
• кандидати, които са микро, малко или средно предприятие.
• кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия.
• кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач. Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец към датата на обявяване на процедурата, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.
• кандидати, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта.
• кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:
- С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
- С20 „Производство на химични продукти“;
- С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
- С27 „Производство на електрически съоръжения“;
- С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
- С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
- С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
- J58 „Издателска дейност“;
- J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
- J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
- J63 „Информационни услуги“;
- M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
- С14 „Производство на облекло“;
- С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
- С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
- С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
- С14 „Производство на облекло“;
- С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
- С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
- С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
- С25.62 „Механично обработване на метал“;
- С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
- С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
- С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
- J60.10 „Създаване и излъчване на радиопрограми“;
- J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
- M71.11 „Архитектурни дейности“;
- М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
- M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
- M74.20 „Дейности в областта на фотографията“.

Приоритетни области на ИСИС:

• Мехатроника и чисти технологии
• Информатика и ИКТ
• Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
• Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии

Допустими дейности:

• Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).
• Дейности за визуализация на проекта.

Проекти с приоритет:

• жени предприемачи
• лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени)
• проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград
• проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране

Бюджет на процедурата:

• 67 227 768.06 лева
- 33 613 884.03 лева за сектори с изключение на ИКТ
- 10 084 165.21 лева за ИКТ сектори
- 23 529 718.82 лева за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 200 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 80%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 50% от общо допустимите разходи по проекта. Персоналът трябва да е назначен на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Максималното възнаграждение за пълен работен ден е 2600 лв. Предприемачът следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Лицата, различни от предприемача, следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги). Заложените разходи за дълготрайни активи следва да съответстват на представените пазарни цени, като е допустимо увеличение до 10% от стойността на представената оферта от производител или първи доставчик.
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.
• Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
• Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева.
• Разходи за външни услуги (до 10% от общо допустимите разходи по проекта) за:
- изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
- разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
- изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
- създаване на интернет страница на кандидата;
- защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
• Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
• Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Продължителност на проекта:

• 18 месеца

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Критерии за оценка:

I. Ефективност на предприемаческата идея - 46 т.
1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея - 16 т.
2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея - 5 т.
3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея - 3 т.
4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби - 6 т.
5. Прогнозна стойност на EBITDA - 5 т.
6. Момент на равновесие (Breakeven point) - 5 т.
7. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея - 6 т.
II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата - 26 т.
1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача - 5 т.
2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея - 8 т.
3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея - 5 т.
4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея - 8 т.
III. Приоритизация на проекти - 13 т.
1. Приоритизация на проекти на жени предприемачи - 2 т.
2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г. - 2 т.
3. Регионална приоритизация за проекти - 6 т.
4. Съответствие с ИСИС - 3 т.
IV. Реалистичност на разходите по проекта - 5 т.
Максимален брой точки: 90
Минимален брой точки: 54

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org