Menu

Технолог. модерн.2018Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 публикува вариант (29.11.2017 г.) на Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

1. Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Дата на обявяване на процедурата:
- Декември 2018 г.
Краен срок за кандидатстване:
- Февруари 2019 г.
Бюджет на процедурата:
- 107 570 650 лв.
Допустими кандидати:
- търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
Допустими дейности:
- Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията
- Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията
- Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите
- Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории
Допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги
- Разходи за СМР
Процент на безвъзмездно финансиране:
- 25% - 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
- минимум - 100 000 лева
- максимум - 500 000 лева - за микро предприятия
- максимум - 750 000 лева - за малки предприятия
- максимум - 1 000 000 лева - за средни предприятия

2. Развитие на иновационни клъстери

Дата на обявяване на процедурата:
- Септември 2018 г.
Краен срок за кандидатстване:
- Ноември 2018 г.
Бюджет на процедурата:
- 29 924 199 лв.
Допустими кандидати:
- Иновационни клъстери, които са обединения
Допустими дейности:
- Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии
- Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации
- Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество
Допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за персонал
- Административни разходи (включително режийни разходи)
Процент на безвъзмездно финансиране:
- 65%
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
- минимум - 200 000 лева
- максимум - 500 000 лева

3. Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“

Дата на обявяване на процедурата:
- Септември 2018 г.
Краен срок за кандидатстване:
- Ноември 2018 г.
Бюджет на процедурата:
- 39 622 868 лв.
Допустими кандидати:
- София Тех Парк АД
Допустими дейности:
- Дейности за интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за развитието, институционално доизграждане и функциониране на вече изградения научно-технологичен парк
Допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги
- Разходи за организация и управление
Процент на безвъзмездно финансиране:
- 100%
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
- минимум - Н/П
- максимум - 39 622 868 лева

4. Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Дата на обявяване на процедурата:
- Април 2018 г.
Краен срок за кандидатстване:
- Юни 2018 г.
Бюджет на процедурата:
- 150 598 910 лв.
Допустими кандидати:
- микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
Допустими дейности:
- Придобиване на ДМА и НДМА
- Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
- Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса
Допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги
Процент на безвъзмездно финансиране:
- 25%-70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
- минимум - 100 000 лева
- максимум - 1 000 000 лева

5. Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България

Дата на обявяване на процедурата:
- Юни 2018 г.
Краен срок за кандидатстване:
- Август 2018 г.
Бюджет на процедурата:
- 76 277 370 лв.
Допустими кандидати:
- „Ай Си Джи Би“ АД
Допустими дейности:
- Дейности, свързани с работно проектиране
- Дейности за надзор
- Дейности за доставка на материали и оборудване
- Строително-монтажни работи
Допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги
- Разходи за СМР
- Разходи за материали
- Разходи за организация и управление
Процент на безвъзмездно финансиране:
- 100%
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
- минимум - Н/П
- максимум - 76 277 370 лева

При желание за кандидатстване по схемите за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин