Menu

Ефективно използване на ресурситеУправляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява прием на проекти по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Краен срок за кандидатстване:

23.04.2018 г., до 16,00 часа

Основна цел на процедурата:

• повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими кандидати:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
• микро, малки и средни предприятия;
• имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
• попадат в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности;
• имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими партньори:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
• микро, малки и средни предприятия;
• имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
• икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ съгласно Класификацията на икономическите дейности;
• имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г.

В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор.

Допустими проекти:

• насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;
• води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и има положителен ефект върху опазването на околната среда;
• има потенциал за мултиплициране на резултатите;
• основава се на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата;
• включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В от страна на кандидата.
• проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза;
• проекти в партньорство, включващи само един партньор.

Допустими дейности:

• По Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

• По Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

• По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.
2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта;
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите;
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
5. Визуализация на проекта;
6. Одит на проекта - (извършен от регистриран одитор) - приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории (в края на първата календарна година, следваща годината на приключване на проекта).

Партньорите могат да се включват в дейности само по т.1 и т.5.

Целеви групи:

• МСП от преработващата промишленост

Бюджет на процедурата:

• 71 644 656,10 лева
• 10 746 698,41 лева - за микро предприятия
• 28 657 862,44 лева - за малки предприятия
• 32 240 095,25 лева - за средни предприятия

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 200 000 лева
• максимум - 500 000 лева - за микро предприятия
• максимум - 1 000 000 лева - за малки предприятия
• максимум - 1 500 000 лева - за средни предприятия

Процент на безвъзмездно финансиране:

По Елемент А „Внедряване“ при приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014
• 70% - за микро и малки предприятия извън ЮЗР
• 60% - за средни предприятия извън ЮЗР
• 45% - за микро и малки предприятия в ЮЗР
• 35% - за средни предприятия в ЮЗР

По Елемент А „Внедряване“ при приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
• 70% - за микро, малки и средни предприятия

По Елемент Б „Консултантски услуги” при приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014
• 50% - за микро, малки и средни предприятия

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
• 70% - за микро, малки и средни предприятия

Допустими разходи:

• По Елемент А „Внедряване“ - минимум 60% от общо допустимите разходи по проекта.
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
Разходите по Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора!

• По Елемент Б „Консултантски услуги“ - до 20% от общо допустимите разходи по проекта.
1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.
Разходите по Елемент Б са допустими САМО за кандидата!

• По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води - ДМА и/или ДНА;
2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта - до 15 000 лв.
3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.
4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5) Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).
6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)
7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.
Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора като партньорите могат да заявяват разходи само по т.1 и т.5.

Не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.
Разходите на партньора са допустими само по елемент А и В под формата на помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Продължителност на проекта:

• до 20 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн чрез ИСУН 2020

Индикатори за изпълнение:

1. Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти;
2. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
3. Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
4. Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт преди/след изпълнение на проекта в проценти;
5. Количество емисии преди/след изпълнение на проекта (в проценти).
6. Срок за откупуване на инвестициите;
7. Повишаване на ефективността на производствените разходи.

Допълнителна информация:

• По Елемент А „Внедряване“ всеки кандидат по процедурата може да избира между един от приложимите режими на държавна помощ:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
или
2) режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
По елемент А допустимият режим за партньора (ако е приложимо) е режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

• По Елемент Б “Консултантски услуги” приложимият режим за кандидата е „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

• По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ приложимият режим за кандидата и партньора е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

• Приоритет ще бъде даден на проекти, които:
- преминават към по-високо ниво на управление на отпадъците;
- се отнасят до един от специфичните отпадъчни потоци;
- водят до намаляване на използваните опасни химични вещества;
- водят до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води;
- са изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000.

• Точки за техническа и финансова оценка:
- максимум - 85 т.
- минимум - 51 т.

Насоки за кандидатстване (версия към 6.12.2017 г.)

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org