Menu

bp safe operations landingМИГ „Костенец 2010” набира проекти по процедура BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018г. до 17:00 ч.
11.05.2018г. до 17:00 ч.
16.11.2018г. до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се подобри работната среда в предприятията от територията на МИГ Костенец 2010, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в община Костенец като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхното местоживеене.

Допустими кандидати:

• микро, малки, средни и големи предприятия със седалище и адрес на управление на територията на община Костенец, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност.

Приоритетни области:

• Проектите ще се изпълняват на територията на община Костенец.

Допустими дейности:

• Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията;
• Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
• Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
• Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
• Информация и комуникация

Целеви групи:

• Заети лица в предприятията на територията на община Костенец, включително самостоятелно заети.

Бюджет на процедурата:

• 586 749 лв. за първи краен срок за кандидатстване
Безвъзмездната финансова помощ за втори и трети срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс от предходния прием.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 10 000 лева
• максимум - 391 166 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% за микро, малки и средни предприятия
• 80% за големи предприятия

Допустими разходи:

• Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.
• Разходи за командировки (дневни, пътни и квартирни) на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.
• Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяване на Дейности 1, 2, 3 и 4.
• Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяване на Дейност 3.
• Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2.
• Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4
• Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1
• Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
• Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.
• Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Тук следва да бъдат заложени и разходи за превоз на пътници в реален размер, но не повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
• Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 - до 10% от преките разходи.
• Разходи за СМР - до 20% от преките допустими разходи
• Непреки разходи - до 10% от преките разходи.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн чрез ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Процедурата е под режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин