Menu

social entrepreneurship 2За трети пореден път се обявява процедурата BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 09.10.2017 г., до 17,30 часа

Основна цел на програмата:

• да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Допустими кандидати:

• Социално предприятие;
• Работодател;
• Специализирано предприятие на хора с увреждания;
• Кооперация на хора с увреждания;
• Община;
• Район на община;
• Доставчик на социални услуги;
• Неправителствена организация.

Допустими партньори:

• Обучителни институции и организации;
• Общини и райони на общини;
• Доставчици на социални услуги;
• Неправителствени организации.

Допустими дейности:

1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост - техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия.
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика - мерки насочени към поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот, съобразени със спецификите на всеки отделен случай:

- Развитие на умения за общуване и работа в група;
- Развитие на различни навици и умения за живот;
- Придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа;
- Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.);
- Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;
- Дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, да намира собственото си жизнено пространство).
- Разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане.
- Включване на лица от целевите групи в обучения за производство/предоставяне на специфични стоки или услуги.

3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
- Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа;
- Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка:
а) КК 2 „Общуване на чужди езици”, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение;
б) КК 4 „Дигитална компетентност”, с продължителност не по-малка от 45 учебни часа;
в) КК 6 „Обществени и граждански компетентности“, с продължителност не по-малка от 30 учебни часа.
4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група за период до 6 месеца.
5. Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие.
6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания:
- код 341 – „Търговия на едро и дребно“;
- код 342 – „Маркетинг и реклама“
- код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;
- код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;
- код 345 – „Администрация и управление“;
- код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“
- код 347 – „Трудов живот“.
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа;
В рамките на тази дейност е допустимо обучение по:
- КК 6 „Обществени и граждански компетентности“, с продължителност не по-малка от 30 учебни часа или
- КК 7 „Инициативност и предприемачество“, с продължителност не по-малка от 30 учебни часа.
7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца (задължителна)
8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги - мерки за определяне на потребителските потребности и нагласи, вкл. проучване на съществуващия пазар за съответните стоки и/или услуги, които кандидатът предоставя. Анализ на възможните начини за продажба. Изследване на ценовите равнища. Прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока/услуга и др.
9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество - мерки, свързани с организиране и/или участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на кандидата и предоставяните стоки и/или услуги. За целите на изпълнението може да се използват различни комуникационни канали – интернет, електрнонни и печатни издания, и др.

10. Дейности за информация и комуникация (задължителна)

Бюджет на процедурата:

• 15 000 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 50 000 лева
• максимум 391 166 лева

Процент на безвъзмездно финансиране: 

• 100%

Допустими разходи:

1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ или ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, за период до 12 месеца.
2. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в заетост по настоящата процедура, които попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица:
- Приложни специалисти
- Консултанти
- Обучители приложни / професионални дейности
- Обучители ключови компетенции
- Помощен персонал (технически персонал, складови работници, шофьори, хамали и др.)
- Екип на социалното предприятие - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение за период до 12 месеца.
- Наставници, които ще подпомагат новоназначените лица за период до 6 месеца, при месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата и всички дължими вноски за сметка на работодателя
3. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в заетост по настоящата процедура, които не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица:
- Приложни специалисти
- Консултанти
- Обучители приложни / професионални дейности
- Обучители ключови компетенции
- Помощен персонал (технически персонал, складови работници, шофьори, хамали и др.)
- Екип на социалното предприятие - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение за период до 12 месеца.
- Наставници, които ще подпомагат новоназначените лица за период до 6 месеца, при месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата и всички дължими вноски за сметка на работодателя
4. Други разходи - всички присъщи разходи, свързани с изпълнение на проектните дейности - единна ставка - 40% от допустимите преки разходи за персонал,
4.1. Разходи за строително – монтажни работи - до 10% от общите допустими разходи.
4.2. Други разходи:
- за командировки
- за закупуване на материали и консумативи
- за дълготрайни материални и нематериални активи
- за наем на помещения, в т.ч. режийни разходи
- за обучения
- за семинари, конференции, проучвания и анализи
- за застраховки на закупеното оборудване
- за трудова медицина
- разходи по чл. 35, ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г. (за специализирани транспортни средства, за лични асистенти, за жестомимични преводачи и др.)
- за информация и комуникация
- за организация и управление

Продължителност на проекта:

Краен срок за изпълнение на дейностите по сключените договори - 31.12.2019 г.

Целеви групи:

• Хора с увреждания;
• Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;
• Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
• Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Начин на кандидатстване:

Кандидатстването е електронно, като се използва ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Едно лице има право за периода на изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. да получи само едно обучение за придобиване на професионална квалификация и само едно обучение за придобиване на ключова компетентност.

Разходите за персонал са допустими след създаване на социалното предприятие.

По процедурата се прилагат правилата за опростено отчитане на разходите с единна ставка в размер 40 на сто от допустимите преки разходи за персонал за покриване на останалите допустими разходи за даден проект, съгласно чл.14, параграф 2 от Регламент № 1304/2013 г.

Процедурата е под режим минимална помощ (de minimis). Максималният размер на средства, отпускани по процедурата под формата на минимална помощ, на едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.

Максималният размер на средства, отпускани по процедурата под формата на минимална помощ, на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, не може да надхвърля левовата равностойност 100 000 евро за период от три бюджетни години. Тази помощ de minimis не може да се използва за придобиването на товарни автомобили за автомобилни товарни превози.

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Документи за информация
Договор и приложения

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org