Menu

ОПРЧР 2014 2020Управляващият оран на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува актуализираната през м. юни 2017 г. Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Наименование Кандидати бюджет  % на финансиране Минимален размер на БФП Максимален размер на БФП Срок за кандидатстване
Подкрепа за водено от общностите местно развитие – Приоритетна ос 1 МИГ-ове 97 300 000 лв. 100%  

391 166 лв.

 

 
Бъдещето на труда

Министерство на труда и социалната политика

 

1 000 000 лв. 100%     Ноември 2017 г.
Родители в заетост Агенция по заетостта 20 000 000 лв. 100%      

Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера

 

 

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

 

391 166 лв.

 

100%  

391 166 лв.

 

 
Подкрепа за водено от общностите местно развитие – Приоритетна ос 2 МИГ-ове

97 300 000 лв.

 

100%  

391 166 лв.

 

 
Подкрепа за лицата с увреждания

Общини на територията на Република България, областни центрове, съгласно териториалното деление на страната на райони на планиране от ниво NUTS 2

6 000 000 лв. 100%   1 000 000 лв. Януари 2018 г.
Открий ме

Неправителствени организации;

Доставчици на социални услуги.

4 000 000 лв. 100% 50 000 лв. 150 000 лв. Август 2017 г.
Нов шанс за социално включване Агенция за социално подпомагане

1 000 000 лв.

100%   391 166 лв.

Октомври 2017 г.

Интегрирани действия за устойчиво градско развитие

Общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система

18 000 000 лв.

100%      
Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите Агенция за социално подпомагане

3 000 000 лв.

100%    

Ноември 2017 г.

 

Равни шансове Национално представителните организации на хора с увреждания

8 000 000 лв.

 

100% 100 000 лв. 391 166 лв.

Декември 2017 г.

 

Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките на интеграция на хората с увреждания Агенция за хората с увреждания

500 000 лв.

 

100%    

Октомври 2017 г.

 

Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

 

391 166 лв.

 

100%  

391 166 лв.

 

 

Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях

Държавна агенция за закрила на детето

 

500 000 лв.

 

100%    

Февруари 2018 г.

 

Иновативни заедно

Министерство на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”.

10 000 000 лв.

 

100%   500 000 лв.  
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи Общини и райони на общини

Компонент 1:

50 000 000 лв.

Компонент 2:

30 000 000 лв.

100%  

За компонент 1:

500 000 лв. ОПРЧР и

390 000 лв. ОПНОИР

За компонент 2:

ОПРЧР -неприложимо.

390 000 лв. ОПНОИР

Септември 2017 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org