Menu

Innovation old companies 2017 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Краен срок за кандидатстване: 26.09.2017 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Допустими кандидати:

• микро, малки, средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.)

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими партньори:

• Акредитирани български висши училища, или
• Факултети към български висши училища, съгласно чл.26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл.25, ал.3 от Закона за висшето образование), или
• Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките, или
• Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл.60 от Закона за администрацията, или
• Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД
• Предприятия

Партньорите могат да извършват от 10% до 40% от общо допустимите разходи по проекта.

Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

• ИКТ и информатика:
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, Grid and Cloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
− нано-технологии в услуга на медицината;
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
− зелена икономика.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация.

3) Иновациите са свръзани с индустриални научни изследвания или експериментално развитие.

4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale).
• TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
• TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
• TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
• TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

5) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Допустими дейности:

• Елемент А

1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

• Елемент Б

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.

Приоритети:

• проекти, които попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г.
• проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен регион за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този регион;
• проекти, които включват надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) или са получили печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020;
• проекти, които включват дейности за внедряване на еко-иновации.

Бюджет на процедурата:

• 35 000 000 евро (68 454 050 лева)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 100 000 лева
• максимум - Микро и малки предприятия: 500 000 лева
                  - Средни предприятия: 750 000 лева
                  - Големи предприятия: 1 000 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

I. Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

• за индустриални научни изследвания - 50%
• за експериментално развитие - 25%

1. за проекти, които не включват ефективно сътрудничество:
• за индустриални научни изследвания - за микро и малки предприятия - 70%
                                                             - за средни предприятия - 60%
                                                             - за големи предприятия - 50%
• за експериментално развитие - за микро и малки предприятия - 45%
                                                - за средни предприятия - 35%
                                                - за големи предприятия - 25%

2. за проекти, които включват ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания:
• за индустриални научни изследвания - за микро и малки предприятия - 80%
                                                             - за средни предприятия - 75%
                                                             - за големи предприятия - 65%
• за експериментално развитие - за микро и малки предприятия - 60%
                                                 - за средни предприятия - 50%
                                                 - за големи предприятия - 40%

II. Елемент Б - приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013:

• за микро, малки, средни и големи предприятия - 70%

Допустими разходи:

• Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал - изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 70% от общо допустимите разходи по проекта. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв.
2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:
а) разходи за наем на оборудване и инструменти (ако кандидатът не разполага с необходимото от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполага не притежава необходимите параметри) – до 50% от стойността на съответния актив;
б) разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:
а) разходи за възлагане на научни изследвания;
б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 40% от общо допустимите разходи по проекта;
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
6. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА – до 50% от продажната стойност на съответния актив.

• Елемент Б

1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000 лв. (за големи предприятия).
2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
- разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация
- разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.
4. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца

Начин на кандидатстване:

• По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Допълнителна информация:

Безвъзмездната финансова помощ, заявена от кандидата по процедурата, заедно с договорената от кандидата за последните 7 години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия.

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Документи за информация

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org