Menu

Trainings for employeesВ отговор на съвременните предизвикателства, в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2017 г., до 17,30 ч. (удължен)

Основна цел на процедурата:

• да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

Допустими кандидати:

• Работодатели
• Социални партньори в качеството им на работодатели
- Асоциацията на индустриалния капитал в България;
- Българската стопанска камара;
- Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
- Българската търговско-промишлена палата;
- Съюзът за стопанска инициатива;
- Конфедерацията на независимите синдикати в България;
- КТ „Подкрепа“.

Допустими партньори:

• Работодатели
• Социални партньори в качеството им на работодатели
- Асоциацията на индустриалния капитал в България;
- Българската стопанска камара;
- Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
- Българската търговско-промишлена палата;
- Съюзът за стопанска инициатива;
- Конфедерацията на независимите синдикати в България;
- КТ „Подкрепа“.
• Центрове за професионално обучение – в случаите когато те са 100% собственост на кандидата

Компоненти:

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ.

• Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)
• Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).

Допустими дейности:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:
- Организация и управление на проекта
- Информация и комуникация

Целеви групи:

• Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории):
- Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно)
- Да са на възраст над 54 г.

Бюджет на процедурата:

• 50 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 15 000 лева
• максимум - 3 911 660 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

По Компонент I

• За големи предприятия - 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта + 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
• За средни предприятия - 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта + 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
• За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

По Компонент II

• 100% от общата стойност на допустимите разходи по проекта

Допустими разходи:

• Разходи за обучения по професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;

• Разходи за обучения по ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.

Недопустимо е лице, което е член на екипа по проекта да бъде част от обучаващият персонал.
Разходите за организация и управление са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

Само за Компонент II

• Разходи за организация и управление - 10% от допустимите преки разходи по проекта

Продължителност на проекта:

• Проектите трябва да приключат до 30.06.2019 г.

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване 

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org