Публикувани са окончателните Насоките за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и се приемат проекти.

Краен срок: 14.06.2016, до 17.30 ч.

Основна цел на схемата:

• да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Допустими кандидати:

• микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.
• които отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
• които разполагат с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната - 2015 и текущата финансови години) съобразно Приложение „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“
• Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд. 
• Допустими кандидати по дейност 3.3. „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09.11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика (кандидати с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната Ктт = 0,66).

Допустими дейности:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда:
- Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;
- Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
- Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;
- Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
- Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;
- Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.
2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
3.1. Осигуряване на средства за колективна защита4, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
- Защита от прах, токсични и други вредни вещества;
- Защита от наднормен шум;
- Защита от вибрации при работа;
- Защита от навлизане в опасна зона;
- Защита от падащи предмети;
- Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети;
- Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон;
- Защита от допир до горещи повърхности;
- Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах;
- Защита от опасни лъчения;
- Защита от електростатични заряди;
- Защита от електромагнитни полета;
- Защита от неблагоприятен микроклимат;
- Изкопи;
- Защита от пожар и взрив;
- Защита при работа в ограничени пространства;
- Защита при аварии и природни бедствия;
- Електробезопасност;
- Защита от биологични агенти в работната среда;
- Ергономия при работа – приоритетно за хора с увреждания.
3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007).
3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
- при работа с оборудване, машини, съоръжения и др.;
- по време на технологични процеси, повлияни от фактори на работната среда и трудовия процес;
- при използване на различни материали;
- при пътни маршрути и опасни зони (вкл. Шахти, асансьори и др.);
- при използване на транспортни средства или при работа с тях.
3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика:
- за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;
- при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица, като обучението не следва да припокрива извънредния инструктаж за безопасност на труда.
4.Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
5. Информиране и публичност.
6. Организация и управление на проекта.

Бюджет на процедурата:

• 80 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• Минимум - 50 000 лева
• Максимум - 391 166 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия - не се изисква съфинансиране.
• За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

Допустими разходи:

1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. 
2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.
3. Разходи за специализиран софтуер, необходими за осъществяването на Дейност 1.
4. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4.
- разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2.
- Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3.
5. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4.
6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
7. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.
8. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност (до 2% от общите допустими разходи по проекта, в случаите, в които размера на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1% от общите допустими разходи по проекта в останалите случаи).
9. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, 2, 3 и 4. Тук следва да бъдат заложени и разходи за превоз на пътници в реален размер, в случай, че такива не са предвидени в бюджетни пера 1./1.1. и 4./4.3., но не повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
10. Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 – до 10% от общите допустими разходи.
11. Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта.
12. Разходи за организация и управление - до 10% от общите допустими разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018 г.

Начин на кандидатстване:

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

Допълнителна информация:

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лева по официалния курс на БНБ). Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, не може да надхвърля 100 000 евро (195 583 лева по официалния курс на БНБ) за период от 3 бюджетни години. Тази помощ de minimis не може да се използва за придобиването на товарни автомобили за автомобилни товарни превози.

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, както и мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта.
След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства.

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Документи за информация

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.