Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
За фирми - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

Финансиране на проекти за развитие на видео игри

Прочети още...Подпрограма „МЕДИА“ на Програма „Творческа Европа 2014-2020“ отваря схема за кандидатстване с проекти EACEA/24/2018 „Подкрепа за разработване на европейски видеоигри“. Схемата е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по къкав начин.

Краен срок за кандидатстване: 27.2.2019 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

Финансиране на проекти за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за коментари: 01.11.2018 г., до 17:30 ч.

Финансиране на проекти за развитие на занаятите по Подмярка 6.4.1 на ПРСР

Прочети още...Отворена е за кандидатстване процедура BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г., до 17.30 часа

Финансиране на проекти за производствени дейности по Подмярка 6.4.1 на ПРСР

Прочети още...Канят се желаещите да подават проекти по процедура BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на ЕС“ по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г., до 17.30 часа

Финансиране на проекти за услуги по Подмярка 6.4.1 на ПРСР

Прочети още...Отворена е за кандидатстване процедура BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски сектори“ по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г., до 17.30 часа

Финансиране на проекти със стопанска насоченост от АХУ

Прочети още...Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Краен срок за кандидатстване: 01.10.2018 г., до 17.30 часа

Финансиране на проекти за заетост на младежи до 29 години от МИГ-Община Марица

Прочети още...МИГ-Община Марица обявява прием на проекти по Мярка 02 „Активно включване – младежи”, № BG05M9OP001-1.043, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица”.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.02.2019 г., до 17:00 ч.

Финансиране на проекти по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“

Прочети още...МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ обявява прием на проекти по Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Общини Момчилград и Крумовград”.

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.12.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     15.05.2019 г., до 17:00 ч.

Финансиране на предприятия, създадени след 01.01.2017 г.

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г., до 16,30 ч. и 10.12.2018 г., до 16,30 ч.

Предварителни условия за кандидатстване по процедура за технологична модернизация

Прочети още...Комитетът за наблюдение на ОПИК одобри на свое заседание на 17.05.2018 г. критериите за подбор на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Очакван срок на обявяване: м.август 2018 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Прочети още...Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 публикува вариант (29.11.2017 г.) на Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Финансиране на проекти за безопасни условия на труд към МИГ „Костенец 2010”

Прочети още...МИГ „Костенец 2010” набира проекти по процедура BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018г. до 17:00 ч.
11.05.2018г. до 17:00 ч.
16.11.2018г. до 17:00 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org