Menu

Трети вариант на насоките за кандидатстване за насърчаване на предприемачеството

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета. Предложенията се изпращат на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за предложения и коментари:

29.12.2017 г., до 17.30 часа

Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Прочети още...Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 публикува вариант (29.11.2017 г.) на Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Финансиране на проекти за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява прием на проекти по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Краен срок за кандидатстване:

23.04.2018 г., до 16,00 часа

Финансиране на проекти за безопасни условия на труд към МИГ „Костенец 2010”

Прочети още...МИГ „Костенец 2010” набира проекти по процедура BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018г. до 17:00 ч.
11.05.2018г. до 17:00 ч.
16.11.2018г. до 17:00 ч.

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org