Menu

Финансиране за частни професионални организации в областта на изкуството

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 67

Прочети още...Национален фонд „Култура“ обявява конкурс по програма „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуството“. Пилотното издание на програмата е насочено към частни културни организации, оператори на събития и културно съдържание през периода 2017-2019 г. Финансовата подкрепа е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за представяне на културно съдържание, поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства. Осигурявайки възможност за по-голяма финансова стабилност на организациите, НФК цели да подпомогне следкризисното възстановяване на бенефициентите и подобряване на процесите и постигнатите резултати, свързани с дейности и продукция. Дългосрочна цел на програмата е повишаване на капацитета и обхвата на събитията и продуктите, които бенефициентите създават.

Краен срок за кандидатстване: 24.09.2020 г., до 15:00 ч.

Отваря се за кандидатстване ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на МСП.

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 150

Прочети още...От 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 16:30 ч.

Финансиране за научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 141

Прочети още...Национален иновационен фонд открива 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания"

Краен срок за кандидатстване: 17.09.2020 г., до 17:30 ч.

Подкрепа на проекти за устойчив бизнес

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 176

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 кани желаещите да кандидатстват по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“.

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2021 г., до 17:30 ч.

Финансова подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 231

Прочети още...Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Краен срок за кандидатстване: 24.08.2020 г., до 16:30 часа

Възможност за наемане на безработни лица

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 237

Прочети още...Агенция по заетостта набира заявки от работодатели по проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“ за назначаване на безработни лица.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Възможност за разкриване на нови работни места по процедура „Младежка заетост“

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 427

Прочети още...Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 2638

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 2164

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 2671

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org