Menu

Финансиране на проекти за заетост на младежи до 29 години от МИГ-Община Марица

Прочети още...МИГ-Община Марица обявява прием на проекти по Мярка 02 „Активно включване – младежи”, № BG05M9OP001-1.043, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица”.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.02.2019 г., до 17:00 ч.

Финансиране на проекти по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“

Прочети още...МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ обявява прием на проекти по Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Общини Момчилград и Крумовград”.

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.12.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     15.05.2019 г., до 17:00 ч.

Финансиране на предприятия, създадени след 01.01.2017 г.

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Краен срок за кандидатстване: 05.09.2018 г., до 16,30 ч. и 07.11.2018 г., до 16,30 ч.

Предварителни условия за кандидатстване по процедура за технологична модернизация

Прочети още...Комитетът за наблюдение на ОПИК одобри на свое заседание на 17.05.2018 г. критериите за подбор на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Очакван срок на обявяване: м.август 2018 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Прочети още...Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 публикува вариант (29.11.2017 г.) на Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Финансиране на проекти за безопасни условия на труд към МИГ „Костенец 2010”

Прочети още...МИГ „Костенец 2010” набира проекти по процедура BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018г. до 17:00 ч.
11.05.2018г. до 17:00 ч.
16.11.2018г. до 17:00 ч.

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org