Menu

Финансиране на инвестиционни проекти на МСП

Прочети още...Управляващият орган по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 открива 5-тата покана за набиране на проектни предложения. Поканата е по Приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и допринася за изпълнението на Специфична цел 02 „Подобряване на капацитета на МСП да разгърнат дейността си отвъд местните пазари“.

Краен срок за кандидатстване: 10.05.2019 г., до 15,00 часа

Финансиране на проекти за внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот

Прочети още...Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот”, на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Очакваният резултат от проектите, финансирани чрез настоящата покана, е повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на програмната област.

Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 г., 13:00 ч. българско време

Финансиране на проекти за подобряване на производствения капацитет в МСП

Прочети още...Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”

Краен срок за кандидатстване: 21.05.2019 г., до 16:30 ч.

Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г.

Прочети още...Съветът за координация при управление на средствата от Европейския съюз и Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 предлагат първи вариант на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г.

Финансиране на проекти за развитие на видео игри

Прочети още...Подпрограма „МЕДИА“ на Програма „Творческа Европа 2014-2020“ отваря схема за кандидатстване с проекти EACEA/24/2018 „Подкрепа за разработване на европейски видеоигри“. Схемата е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по къкав начин.

Краен срок за кандидатстване: 27.2.2019 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

Финансиране на проекти за заетост на младежи до 29 години от МИГ-Община Марица

Прочети още...МИГ-Община Марица обявява прием на проекти по Мярка 02 „Активно включване – младежи”, № BG05M9OP001-1.043, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица”.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.02.2019 г., до 17:00 ч.

Финансиране на проекти по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“

Прочети още...МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ обявява прием на проекти по Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Общини Момчилград и Крумовград”.

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.12.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     15.05.2019 г., до 17:00 ч.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Прочети още...Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 публикува вариант (29.11.2017 г.) на Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин