Menu

Предварителни условия за кандидатстване по процедура за технологична модернизация

Прочети още...Комитетът за наблюдение на ОПИК одобри на свое заседание на 17.05.2018 г. критериите за подбор на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Очакван срок на обявяване: м.август 2018 г.

Промени в условията за кандидатстване по процедура за насърчаване на предприемачеството

Прочети още...След заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., проведено на 17.05.2018 г. са приети промени в условията за участие по процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Срок за обявяване: м. май 2018 г.

Трети вариант на насоките за кандидатстване за насърчаване на предприемачеството

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета. Предложенията се изпращат на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за предложения и коментари:

29.12.2017 г., до 17.30 часа

Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Прочети още...Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 публикува вариант (29.11.2017 г.) на Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Финансиране на проекти за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява прием на проекти по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Краен срок за кандидатстване:

23.04.2018 г., до 16,00 часа

Финансиране на проекти за безопасни условия на труд към МИГ „Костенец 2010”

Прочети още...МИГ „Костенец 2010” набира проекти по процедура BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2018г. до 17:00 ч.
11.05.2018г. до 17:00 ч.
16.11.2018г. до 17:00 ч.

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org