Menu

Финансиране на проекти за професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

Прочети още...Процедура BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ по ОПРЧР е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността.

Краен срок за кандидатстване: 21.02.2020 г., до 17:30 ч.

Изменена Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2019 г.

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 71

Прочети още...На свое заседание на 19.11.2019 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 гласува изменение на Индикативната годишна работна програма по ОПИК. 

Възможност за разкриване на нови работни места по процедура „Младежка заетост“

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 183

Прочети още...Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 2352

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 1926

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 2346

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин