inno

От 27.07.2020 г. Дениси консулт ЕООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.073-5269-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проектът е с продължителност 3 месеца.

Основната му цел е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е на обща стойност 5700 лв., от които 4845 лв. европейско и 855 лв. национално съфинансиране.