за наемане на безработни и неактивни лица за субсидирана заетост за период от 12 месеца; за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности и за оборудване на нови работни места.

Реализация: септември 2017 - ноември 2018 год.

Бенефициент:

Кооперация „СИНВЕКС“

Основна цел на проекта:

• създаване на устойчиви работни места в Кооперация „СИНВЕКС“ за безработни и неактивни лица чрез осигуряване на подходящи условия за работа и обучение, и чрез създаване на предпоставки за интеграция на едни от найуязвимите групи на пазара на труда.

Специфични цели:

• разкриване на нови 22 работни места за безработни и неактивни лица от уязвимите групи на пазара на труда;
• осигуряване на подходящи обучения, повишаващи конкурентоспособността на безработните и неактивни лица;
• създаване на подходящи работни условия за трудова реализация на новоназначените лица.

Финансираща програма:

Процедура BG05M9OP0011.003 „Ново работно място 2015“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Повече информация