за разработване на нови модули и добавяне на функционалности към електронната система за РЧР; за осигуряване на организиран транспорт за работещите от други населени места до работното място; за осигуряване на колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло за създаване на безопасни условия на труд и за осигуряване на възможност за активно спортуване на работещите.

Реализация: юни 2017 - юли 2018 год.

Бенефициент:

Стандард Профил България ЕАД

Основна цел на проекта:

• подобряване на работната среда в Стандард профил България ЕАД чрез въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, както и повишаване качеството на работните места чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, водещи до повишаване производителността на труда.

Специфични цели:

• Въвеждане на иновативни модели за организация на труда чрез използването на ИКТ за развитие и управление на човешките ресурси;
• Насърчаване на географската мобилност на работната сила и запазване на заетостта;
• Повишаване качеството на работните места за опазване здравето и живота на работещите;
• Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда чрез грижа за физическото състояние на работещите.

Финансираща програма:

Процедура BG05M9OP0011.008 „Добри и безопасни условия на труд“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Повече информация