за подбор и наемане на 42 безработни и неактивни лица, обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, и оборудване на нови работни места.

Реализация: юни 2016 - март 2018

Бенефициент:

Стандард Профил България ЕАД

Основна цел на проекта:

• създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез осигуряване на подходящи обучения и създаване на предпоставки за интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Специфични цели:

• разкриване на нови 42 работни места за безработни и неактивни лица от уязвимите групи на пазара на труда;
• осигуряване на подходящи обучения, повишаващи конкурентоспособността на безработните и неактивни лица;
• създаване на подходящи работни условия за трудова реализация на новоназначените лица.

Финансираща програма:

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

Повече информация