за подобряване на производствения процес в Дида-70 СД и внедряване на нови технологии чрез инвестиции в три вида стругове с ЦПУ и вертикален машинен център.

Бенефициент:

Дида-70 - Вълчев, Вълчева и сие СД, Казанлък

Основна цел на проекта:

- е да се разшири производственият капацитет и да се засили експортният потенциал на Дида-70 СД, чрез инвестиране във високотехнологично оборудване, водещи до повишаване на конкурентоспособността.

Специфични цели:

1) чрез оптимизиране на производствения процес да се увеличи производителността;
2) чрез добавяне на стойност към произвежданите изделия да се подобри присъствието на външните пазари;
3) чрез въвеждането на ресурсно-ефективни мощности да се намалят производствените разходи.

Финансираща програма:

BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020