за подобряване на производствения процес и ресурсната ефективност и ефикасност чрез инвестиции в струг с ЦПУ и вертикален обработващ център.

Бенефициент:

ИТАЛТЕХ ООД, Ямбол

Основна цел на проекта:

- чрез инвестиране в съвременно оборудване, да се повиши производствения капацитет и да се засили експортния потенциал на „ИТАЛТЕХ” ООД, с което да се подобри неговата конкурентоспособност.

Специфични цели:

1) да се увеличи производителността чрез оптимизиране на производствения процес;
2) да се намалят производствените разходи чрез въвеждането на ресурсно ефективни мощности;
3) да се подобри пазарното присъствие чрез добавяне на стойност към произвежданите изделия.

Финансираща програма:

BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020