за внедряване на нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на Атмар Груп ООД, чрез закупуването на Автоматична линия за боядисване на бутилки.

Бенефициент:

Атмар Груп ООД, Нови пазар

Основна цел на проекта:

- чрез предоставяне на инвестиционна подкрепа да се повиши производствения капацитет и да се засили експортния потенциал на Атмар груп ООД.

Специфични цели:

1) да се подобри ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизиране на производствения процес.
2) да се увеличи производителността чрез въвеждането на нови мощности.
3) да се отговори на повишеното търсене на пазара, като се въведе нова технологична линия за създаването на нови продукти.

Финансираща програма:

BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020