за подобряване на производствения процес и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност, чрез закупуване на иновативен файбър лазер.

Реализация: февруари 2016 - април 2016
Бенефициент:

СИМАРО ООД, Стара Загора

Основна цел на проекта:

- чрез инвестиране във високотехнологично оборудване да се разшири производствения капацитет и да се засили експортния потенциал на СИМАРО ООД, с което да се повиши неговата конкурентоспособност.

Специфични цели:

- чрез оптимизиране на производствения процес да се увеличи производителността;
- чрез добавяне на стойност към произвежданите изделия да се подобри присъствието на външните пазари;
- чрез въвеждането на ресурсно-ефективни мощности да се намалят производствените разходи.

Финансираща програма:

BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Повече информация