за идентифициране на потребностите и изискванията на бизнеса по отношение на обучението по специалностите в Стопански факултет; за разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебните планове и програми по специалностите в СФ; и за включване на работодатели и специалисти от практиката в образователния процес на СФ и апробиране на актуализираните учебни планове и програми в СФ

Реализация: май 2013 - март 2015

Бенефициент:

Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора 

Финансираща програма:

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 Повече информация