за развитие на самостоятелен бизнес чрез инвестиционна подкрепа и разкриване на две нови работни места в новостартиращото предприятие.

Реализация: октомври 2013 - октомври 2014

Бенефициент:

ИВЕНТ- АУТО ЕООД, Стара Загора

Основна цел на проекта:

• Чрез осигуряване на първоначален капитал да се подпомогне стартирането на самостоятелна стопанска дейност в сферата на авторемонтните услуги, с което да се допринесе за повишаване икономическата активност и интеграция на уязвимите и неактивни лица на трудовия пазар.

Специфични цели:

• Чрез осигуряване на инвестиционна подкрепа да се създадат предпоставки за стартиране на собствен бизнес в сферата на авторемонтните услуги.
• Да се повиши заетостта на неактивните лица на трудовия пазар чрез разкриване на две нови работни места в новостартиралото предприятие.
• Да се развие и утвърди нов бизнес-модел в сферата на предприемачеството.

Финансираща програма:

Схема BG051PO001-1.2.03 Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013