за развитие на самостоятелен бизнес на територията на Стара Загора в сферата на автосервизните услуги и създаване на две нови работни места в новостартиращото предприятие.

Реализация: август 2013 - август 2014

Бенефициент:

Пламък-Рейсинг ЕООД, Стара Загора

Финансираща програма: 

Схема BG051PO001-1.2.03 Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Повече информация