за оптимизиране на производителността и конкурентноспособността на фирмата чрез инвестиране в модернизиране и обновление на производственото оборудване.

Реализация: Юни 2012 - Май 2013

Бенефициент:

„Дида-70 - Вълчев, Вълчева и сие” СД, Казанлък

Финансираща програма:

BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Повече информация