за обучение на 84 безработни лица и преквалификация на 59 заети лица в професиите „Работник за преработка на месо и месни продукти”, „Работник на машини за преработка на месо и месни продукти”, „Работник за преработка на мляко и млечни продукти”, „Работник на машини за преработка на мляко и млечни продукти”, „Зидаромазач”, „Облицовчик”, „Шивач - крояч” и „Шивач - моделиер”

Период: 2003 год.

Бенефициент: Национален център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Стара Загора

Финансираща програма: Изпълнителна агенция  ФАР „Професионално обучение” BG 0004.03.03.084  

Реализация: Януари 2003 - Август 2003