за инвестиране в модернизиране и обновление на производственото оборудване.

Реализация: Октомври 2011 - Април 2013

Бенефициент:

Бултех-2000 ООД, Стара Загора

Финансираща програма: 

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

Повече информация