Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за доставки и услуги по ЗОП или ПМС 118.

  • Подготовка на документация за издаване на банкова гаранция или запис на заповед.
  • Участие във всеки етап от провеждането на тръжни процедури за доставки и услуги по ЗОП или ПМС 118.
  • Водене на кореспонденция с Междинното звено за изпълнение на проектите или с договарящият орган, както и с всички заинтересовани страни по изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ.
  • Осигуряване на публичност при изпълнението на проекта – връзка с медии, изготвяне на модел за визуализация, съгласно Регламент №1828/2006 на Европейската комисия или други други разпоредителни документи.
  • Изготвяне на фотоархив за целите на отчетността на проекта.
  • Изготвяне на искания за плащане.
  • Изготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети.
  • Съдействие на одитор при извършване на окончателен одит попроекта.