• Изслушване на идеята и насочване към подходящ източник на финансиране, като се изхожда от спецификата на идеята и на клиента, с цел да се постигне максимален ефект от финансирането.
  • Попълване на формуляр за кандидатстване, включително и подготовка на съпровождащите документи, съгласно изискванията на конкретната грантова схема по съответната финансираща програма.
  • Идентифициране на доставчици и изпълнители на услуги за осигуряване на конкурентни оферти на етап кандидатстване с проект.
  • Подаване на пълния пакет документи по проекта в съответната институция.
  • Проследяване хода на проверка за административно съответствие, техническа и финансова оценка и информиране на клиента за крайния резултат от кандидатстването.