Menu

OPRCHR Obucheniya

Управляващият орган на ОПРЧР набира проекти по процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“. Замисълът за създаване на процедурата се основава на нуждата от  удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се и  конкурентни сектори на българската икономика.

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17:30 часа

Основна цел на процедурата:

• Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и  количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на  знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за  заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните  знания, нужни за работа в компанията.

Допустими кандидати:

• микро, малки, средни или голями предприятия, в качеството на  работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.

Допустими дейности:

• Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения.
• Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или  безработни и/или заети лица.
• Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
• Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател.

Целеви групи:

• неактивни и безработни лица до 29 г. вкл. заети лица

Бюджет на процедурата:

• Общо - 10 000 000 лв.
• Компонент 1 - 5 000 000 лв.
• Компонент 2 - 5 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 50 000 лв.
• максимум - 3 911 660 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• Компонент 1
- За големи предприятия до 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За средни предприятия до 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За малки/микро предприятия до 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

• Компонент 2
- За микро и малки предприятия до 90%
- За средни предприятия до 80%
- За големи предприятия до 70%

Допустими разходи:

- разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в  обучението;
- разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
- личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми,  режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

Продължителност на проекта:

• до 31.12.2019 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн чрез ИСУН

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org