Menu

МИГ „Кнежа” обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по всички мерки от своята Стратегия за местно развитие.

От 3 септември 2012 г. Местна Инициативна Група „Кнежа” започва приема на заявления за подпомагане чрез открита процедура за конкурентен подбор по мерки 121, 123, 311, 312, 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони.

Краен срок: 17 Ноември 2012 г.

Полезни връзки

 
Програми за Европейско териториално сътрудничество 2014-2020:
 
Оперативни програми 2007-2013:
 
Програми за Европейско териториално сътрудничество 2007-2013:
 
Национални програми:
 
Други финансиращи програми:
 
Министерства:
 
Институции:
 
Банки:

е-книги и документи

Оперативни програми:
Постановления на Министерски съвет:
 • ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
 • ПМС № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.
 • ПМС № 118 от 20.05.2014 г. (отменя ПМС 69 от 11.03.2013 г.) за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Типови образци. 
 • ПМС № 277 от 4.09.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (отменя чл.9, ал.2 от ПМС 118 от 20.05.2014 г.)
 • ПМС № 119 от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.
 • ПМС 155 от 06.06.2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД
 • ПМС 251 от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013” (изм. от 16.07.2010 г.)
 • ПМС 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.)
В помощ при администриране на проекти:
Професионална квалификация:
Възобновяеми енергийни източници:
 
Предприемачество:
 • Практическо ръководство за начинаещи предприемачи

1 част "В началото бе идеята..."
2 част "Бизнес планът или проектиране на бъдещето"
3 част "Документите – огледало на бизнеса"
4 част "Светът на бизнеса – къде сме ние/аз"
5 част "Европейският бизнес"
6 част "Рекламата – едно от оръжията на силния бизнес"
7 част "Занаятчийството – минало с бъдеще"
8 част "Качество и ефективност"

 • Годишни финансови отчети и доклади за дейността на НПО (съгл. чл.40 от ЗСч)

Сдружение „Паралел”, Сливен - Годишен финансов отчет - 2013 година

Сдружение „Паралел”, Сливен - Годишен финансов отчет - 2014 година

Партньори

За нас

Консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД е наследник на създадената през 2002 година ЕТ „Дениси - Христослава Георгиева”, с основна дейност „Разработване и управление на проекти”.

Специалистите на фирмата имат разработени и отчетени над 250 проекта към различни финансиращи програми.
Сред клиентите са микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, нестопански организации, безработни лица и студенти.

Консултантските дейности на фирмата са в следните направления:
 • Разработване на проект
 • Управление на проект
 • Информация за финансиращи програми
 • Маркетингови услуги
 • Изготвяне на тръжна документация по ЗОП и ПМС 118
 • Обучителни услуги
 • Счетоводни услуги за НПО и фирми

Фирмата разполага с екип от специалисти, притежаващи богат опит и необходимите компетенции в обхвата на предлаганите услуги, което е гарантираща предпоставка за качествено обслужване.

Референции

Прочети още...

Прочети още...   Прочети още... 

Прочети още...    Прочети още...   

Прочети още...

Подкатегории

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org