Bulgarian Български

Национален дарителски фонд „13 века България” ще финансира образователни проекти, в областта на културата, науката, изкуството и спорта, които развиват творчеството на учениците в гимназиална степен от държавните и общински училища.

Краен срок: 30 май 2011 г.

Допустими кандидати:
училищни настоятелства, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел

Допустими разходи:
закупуване на оборудване,
помощни материали, необходими за творческата дейност на учениците.

Бюджет:
Общият бюджет на програмата е 30 000 лева
Максимален размер на гранта – 3 000 лева

Допълнителна информация:
Необходимо е проектите да бъдат разработени от ученически екипи и да се подават след взето решение на педагогически съвет. Само преподавател може да бъде ръководител на проекта.
Кандидатства се с формуляр, който се подава на хартиен и електронен носител (CD), на адрес: 1421, София, пл. „Проф. Васил Геров” 1, Национален дарителски фонд „13 века България”, „За сесията”. Важи датата на пощенското клеймо.

Формуляр за кандидатстване