Menu

Календар

Новата регулация за защита на личните данни (gdpr).
Петък, 26 Януари 2018, 10:00 -  2:00
Клика : 157

Основни теми:

- Правни аспекти
- Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
- Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
- Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
- Права на субекта на данни.
    Прозрачност и условия
    Информация и достъпност
    Право на достъп
    Ограничаване на обработването
- Администратор на лични данни – задължения и отговорности
    Общи задължения
    Съвместни администратори
    Обработващ лични данни
- Сигурност при обработване на личните данни
    Псевдонимизация и криптиране
    Уведомяване за нарушения
    Оценка на въздействието
    Предварителна консултация
- Задължителни фирмени правила
    DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
    Кодекс за поведение
    Сертифициране
    Дерогации на особени случаи
- Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
    Право на подаване на жалба до надзорен орган
    Право на ефективна защита
    Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди
- IT аспекти и необходима техническа подготовка за прилагане на GDPR

Лектори:

- Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR
- Бойчо Бойчев, управител, “Небосистемс”

Такса за участие:

– Цена след 30 декември – 120 лв. без ДДС

Отсъпка:

- Цена с 15 % отстъпка до 30 декември – 102 лв. без ДДС


Времетраене:

- 4 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет.3, Конферентна зала ProjectLab

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org