Menu

Календар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби.
Събота, 30 Декември 2017,  9:45
Клика : 176
Основни теми:

Четвъртък 30.11.2017 г.
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч преглед на актуалните промени в трудовото и осигурителното законодателство от началото на 2017 г. И очаквани промени
Промени в кодекса на труда
Промени в наредба № 5 – Ново изискване при подаване на уведомление за трудови договори в сила от 01.04.2017 за посочване на код по ЕКАТТЕ на населеното място. Задължително пререгистране на старите трудови договори до 30.10.2017 г.
Промени в наредбата за работното време, почивките и отпуските
Сумирано изчисляване на работното време -коректно съставяне на графици, отчитане на периодите на командироване и отпуск.Парични обезщетения.
Командироване на работници в европейския съюз
1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава-членка.
2. Промени в Кодекса на труда в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави-членки на ЕС и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
3. Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
4. Обмен на информация между държавите-членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.
5. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
6. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
7. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО /редакция в сила от 1 януари 2017 г./.
Промени в кодекса за социално осигуряване- осигурителни вноски, осигурителен стаж, осигурителен доход
Майчинство – промени от 1 юни 2017 г.
Безработица- промени от 1 юли 2017 г.
Пенсиониране – правила, условия ,особености, промени
Промени в наредбите, свързани със социалното и здравното осигуряване
Контрол и санкции при нарушаване на законодателството
11:30 – 12:00 ч. Кафе – пауза
12:00 – 14:00 ч. Продължение по темата

Лектор:

Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Такса за участие:

– Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС


Времетраене:

1-ден


Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. Хасково хотел Родопи

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org