Menu

Календар

Финанси за нефинансисти
от Четвъртък, 15 Март 2018 -  9:00
до Петък, 16 Март 2018 -  5:00
Клика : 122
Основни теми:

- Ден 1

Преглед на основните финансови понятия. Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания. Примери по темата.
Финансови отчети. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Примери по темата.
Планиране на печалбата, разходи и ценообразуване. Запознаване с различните видове разходи и начини на представянето им – по функционален признак, по поведението им спрямо приходите, по способността им да бъдат идентифицирани с конкретни продукти. Примери по темата.
Видове маржове и връзката им с разходите и ценообразуването. Брутен, оперативен и нетен марж. Принос – contribution margin. Пример по темата.

- Ден 2

Бюджетиране и връзката му с управление на паричните потоци. Как да управляваме бъдещото си финансово състояние. Кои са „предвестниците“ на финансова „буря“. Примери по темата.
Съставяне на финансови бюджети. Бюджет за приходи и разходи, баланс и парични потоци.
Видове финансирания /набиране на капитал/. Видове и оценяване на лизингово финансиране. Оценка на източниците на финансиране. Как се оценяват финансовият и оперативният лизинг? Какви фактори се вземат предвид при вземането на такива финансови решения? Примери по темата.
Видове инвестиционни решения. Оценка на инвестиции. Основните методи за вземане на инвестиционни решения – IRR, NPV. Примери по темата.

Лектори:

- Радослав Недялков е инвестиционен и стратегически консултант с 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми.

Такса за участие:

– 450 лева без ДДС

Времетраене:

- 2 дни

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, ул. Люлин планна 33 а, зала “Китов център”

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org