Menu

Счетоводни услуги за НПО и фирми

Прочети още...

 • Счетоводни услуги за нестопански организации и фирми със счетоводен продукт Microinvest.
 
Фирмата разполага с екип от специалисти, притежаващи богат опит и необходимите компетенции в обхвата на предлаганите услуги, което е гарантираща предпоставка за качествено обслужване.

Обучителни услуги

 • Организиране на обучения – квалификационни, за ключови компетентности, фирмени и др.
 • Разработка на учебни програми по различни дисциплини.
 • Осигуряване на преподавателски екип.
 • Водене на обучения по различни дисциплини и за разработване на проекти.

Изготвяне на тръжна документация по ЗОП и ПМС 160/ 01.07.2016 г.

Прочети още...

 • Подготовка на тръжна документация за доставки, услуги и строителство по ПМС 160 от 1.07.2016 г. за микро, малки и средни предприятия и нестопански организации.
 • Подготовка на тръжна документация за доставки, услуги и строителство по ЗОП за държавни и общински институции и организации.

Маркетингови услуги

Прочети още...

 • Идентифициране на потенциални бизнес партньори от различни страни, помощ при водене на кореспонденция и преговори.
 • Идентифициране на потенциални пазари.
 • Изготвяне на оферти.
 • Разработка на бизнес планове.
 • Предоставяне на възможност за реклама в  уеб сайта http://finansirane.org при преференциални условия.
 • Съдействие за фирмени или продуктови презентации.
 • Логистична подкрепа за организиране на семинари, конференции, информационни дни и др. делови събития.
 • Изготвяне на планове и стратегии (маркетингови, за човешки ресурси, за развитие и т.н.).

Информация за финансиращи програми

Прочети още...

 • Публикуване в уеб сайта http://finansirane.org на актуална информация за отворени грантови схеми по европейски, национални и други финансиращи програми.
 • Публикуване на информация за интересни събития – информационни дни, семинари, обучения и др.
 • Публикуване на информация за успешни проекти, реализирани от фирми, общини, НПО, училища и др.
 • Публикуване на обяви и съпътстващата ги документация за търгове по ПМС 118 и ЗОП, обявени от бенефициенти по различни програми.
 • Информиране по електронна поща за актуални програми за финансиране в избрани области.
 • Публикуване на тематични книги в електронен формат.

Управление на проекти

Прочети още...Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за доставки и услуги по ЗОП или ПМС 118.

 • Подготовка на документация за издаване на банкова гаранция или запис на заповед.
 • Участие във всеки етап от провеждането на тръжни процедури за доставки и услуги по ЗОП или ПМС 118.
 • Водене на кореспонденция с Междинното звено за изпълнение на проектите или с договарящият орган, както и с всички заинтересовани страни по изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ.
 • Осигуряване на публичност при изпълнението на проекта – връзка с медии, изготвяне на модел за визуализация, съгласно Регламент №1828/2006 на Европейската комисия или други други разпоредителни документи.
 • Изготвяне на фотоархив за целите на отчетността на проекта.
 • Изготвяне на искания за плащане.
 • Изготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети.
 • Съдействие на одитор при извършване на окончателен одит попроекта.

Разработване на проекти

Прочети още...

 • Изслушване на идеята и насочване към подходящ източник на финансиране, като се изхожда от спецификата на идеята и на клиента, с цел да се постигне максимален ефект от финансирането.
 • Попълване на формуляр за кандидатстване, включително и подготовка на съпровождащите документи, съгласно изискванията на конкретната грантова схема по съответната финансираща програма.
 • Идентифициране на доставчици и изпълнители на услуги за осигуряване на конкурентни оферти на етап кандидатстване с проект.
 • Подаване на пълния пакет документи по проекта в съответната институция.
 • Проследяване хода на проверка за административно съответствие, техническа и финансова оценка и информиране на клиента за крайния резултат от кандидатстването.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин