Menu

Финансиране на проекти по Програма Еразъм+

Прочети още...

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации.

Краен срок за кандидатстване: 31 .01. 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Финансиране на предложения по Програма „Европа за гражданите“

Прочети още...Отворена е за кандидатстване програма „Европа за гражданите“, с цел да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата.

Краен срок за кандидатстване: 18.10.2017 г., не по-късно от 12:00 ч на обяд, брюкселско време

Отворена е покана за кандидатстване чрез проекти по процедура „Открий ме”

Прочети още...С изпълнение на проекти по схемата BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме" по ОПРЧР 2014-2020 се очаква решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2017 г., до 17:30 ч. наобяд Брюкселско време

Финансиране на филмови фестивали

Прочети още...Програмата за подпомагане на европейските сектори на културата и творчеството („Творческа Европа“) и нейната Подпрограма „МЕДИЯ“ обявяват конкурс за набиране на проектни предложения EACEA/17/2017 „Подкрепа за филмови фестивали“.

Краен срок за кандидатстване:

23.11.2017 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време
26.04.2018 г., до 12.00 наобяд Брюкселски време

Финансиране от програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

Прочети още...Фондът за двустранни отношения между България и държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) обявява покана за набиране на предложения по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“. Фондът има за цел да насърчи сътрудничество и инициативи между български организации и организации в държавите-донори или международни организации чрез изграждане на мрежи, обмен, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и най-добри практики между тях в областта на здравеопазването.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2017 г., до 17,00 часа

Финансиране на ромски инициативи от фондация „Отворено общество“

Прочети още...Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ кани заинтересованите ромски и проромски организации да кандидатстват за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Финансиране на проекти за граждански контрол върху съдебната система

Прочети още...

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, чиято цел е да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система.

Краен срок за кандидатстване:
28.04.2017 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2017-2019 г.
30.09.2018 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2019-2020 г.
30.09.2020 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2021-2022 г.

Финансиране на проекти от Фонд „Социална закрила”

Прочети още...Фонд „Социална закрила” реализира своята дейност по финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. Средства от Фонда се отпускат и за социални помощи и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Краен срок: текущ

Финансиране на проекти от Черноморския тръст за регионално сътрудничество

Прочети още...Черноморският тръст за регионално сътрудничество насърчава регионалното сътрудничество и доброто управление в Черноморския регион чрез подкрепа за отговорно, прозрачно и отворено управление; за изграждане на силен и ефективен граждански сектор; и подпомага независими и професионални медии.

Краен срок: текущ

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org