Menu

Финансиране на проекти по "Специфични обучения" по ОПРЧР

Прочети още...

Замисълът за създаване на процедурата „Специфични обучения“ се основава на нуждата от  удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се и  конкурентни сектори на българската икономика.

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17:30 часа

Финансиране на фирмен уебсайт

Прочети още...Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес „Обединени бизнес клубове“ финансира проекти по Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”, Подпрограма 1 „Дигитализация на малки и средни предприятия“.

Краен срок за кандидатстване: 16.10.2017 г.

Трето обявление на процедура за финансиране на проекти за развитие на социалното предприемачество

Прочети още...За трети пореден път се обявява процедурата BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 09.10.2017 г., до 17,30 часа

Отворена е за кандидатстване процедура за разработване на продуктови и производствени иновации

Прочети още...

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Краен срок за кандидатстване: 26.09.2017 г., до 17:30 ч.

Финансиране на обучения за заети лица

Прочети още...В отговор на съвременните предизвикателства, в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2017 г., до 17,30 ч. (удължен)

Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2017 г.

Прочети още...На Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 12 май 2017 г., е одобрено изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org